团队介绍
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

专业人员

业务领域

办公地点

关键字

 • 江彬彬

  不良资产处置,知识产权,建筑工程及...

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:jiangbinbin@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 张彦存

  公司法、建筑工程、金融业务

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:zhangyancun@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 贾小军

  知识产权、婚姻家事、建设工程、公司...

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:jiaxiaojun@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 郭振笔

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:guozhenbi@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 罗建

  人身损害赔偿、劳动争议、合同纠纷、...

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:luojian@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 龚涛

  公司、合同、房地产、建筑工程、金融...

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:gongtao@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 陈波

  建筑工程及商事诉讼、公司法律顾问。

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:chenbo@globe-law.com

  办公地点:郑州

 • 刘琛

  合同纠纷,知识产权,家婚姻继承,连...

  电话:(86371)5615 -6229

  邮箱:liuchen@globe-law.com

  办公地点:郑州